Allmänna Villkor

Enkla och ärliga villkor!Allmänna Villkor

Enkla och ärliga villkor!§ 1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och Webb Online Stockholm, org. Nr 951002-4418 (nedan kallat Webb Online), med avseende på abonnemangstjänster (”Tjänsten”) såsom Webbhotell, Domänregistrering och tilläggstjänster som Webb Online levererar från tid till annan.

1.2 Kund kan vara en myndig fysisk person eller juridisk person.

2.1 Tjänsten innebär att Kund hyr en del av Webb Onlines delade servermiljö.

2.2 Webb Online tillhandahåller fri support för Tjänsten under avtalsperioden via e-post och information på Webb Onlines webbplats.

2.3 Kund ansvarar för användningen av sitt utrymme och ser till att allt material som laddas upp till servern är relevant till hemsidan. Kund får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme.

2.4 Om Kund utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor trafikmängd har Webb Onlines rätt att starta en förundersökning mot Kund gällande vart denna trafikmängd kommer ifrån.

2.5 Kund ansvarar för att endast hosta sina egna hemsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners hemsidor, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.

§ 3 Avtalstid för Tjänsten

3.1 Avtalet löper enligt den period som Kund väljer i samband med beställning – med början från det datum bekräftelse har utfärdats av Webb Online. Webb Online tillämpar ingen bindningstid och avtalet kan sägas upp när som helst. Efter uppsägning sparas eventuella filer som lagrats genom tjänsten hos Webb Online ytterligare 2 veckor.

3.2 Webb Online tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) vilket innebär att Kund har rätt att frånträda Avtalet om detta har ingåtts på distans, t.ex. via Internet, genom att meddela Webb Online detta inom 14 dagar, eller 7 arbetsdagar från den dag Kund mottar orderbekräftelsen (”Ångerfristen”). Ångerrätten upphör dock om Kund börjat använda Abonnemanget under ångerfristen. Webb Online lämnar särskild information om detta i samband med att avtalet bekräftas.

3.3 För Tjänsten Webbhotell tillämpas 14 dagars öppet köp och i detta fall återbetalas hela beloppet (utom kostnad för domänregistrering).

3.4 Avtalet upphör genom uppsägning som skickas in skriftligen via Webb Onlines Kundtjänst. Vid uppsägning skall kundnummer och domännamn uppges. Återbetalning sker inom 30 dagar.

3.5 Endera parten har rätt att skriftligen via brev eller e-post säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning via brev eller e-post med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller annars uppenbart är på obestånd.

§ 4 Avgifter för Abonnemanget

4.1 Avgifter för Tjänsten utgår i form av förskottsbetalning mot faktura vie e-post eller brev enligt den period som Kund väljer i samband med beställning. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

4.2 Webb Online har rätt att stänga av Tjänsten om Kund underlåter att betala i rätt tid eller inte erlagt full betalning, förutsatt att minst en skriftlig betalningspåminnelse eller varning har skickats ut till Kund, antingen via brev eller e-post. Vid avstängning av Tjänsten har Webb Online rätt att informera om detta via Kundens hemsida eller e-post. Vid återaktivering av Tjänsten debiteras Kund en startavgift.

4.3 Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts.

4.4 Kund skall inom 10 dagar från det att Kund mottagit fakturan meddela Webb Online om fakturan anses felaktig. Har Kund i tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Webb Online medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet. Medges anstånd utgår dröjsmålsränta på den del av det tvistiga beloppet som Kund är skyldig att betala.

4.5 Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte avtalet.

4.6 Återbetalning av avgifter för domännamn görs inte.

4.7 Vid uppsägning från Kund eller av Webb Onlinepå grund av brott mot villkoren återbetalas inte inbetald avgift för pågående eller kommande period.

4.8 Webb Online äger rätt att överlåta fakturor till kreditbolag som då övertar fordran gentemot kunden. Detta innefattar även om kunden inte är sen med sin betalning.

§ 5 Överlåtelse av Tjänst

5.1 Kund får överlåta Tjänsten efter Webb Onlines medgivande. En överlåtelse skall genomföras enligt de vid tillfället gällande regler. En överlåtelse träder i kraft från det datum då Webb Online meddelar Kund att man har medgivit överlåtelsen. Den frånträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter det att en överlåtelse har genomförts. Den tillträdande parten är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan det att en överlåtelse har genomförts. Den frånträdande parten är skyldig att reglera eventuella innestående skulder gentemot Webb Online innan den tillträdande parten kan överta Tjänsten. Administrationsavgiften tillkommer på 100 kr (inkl. moms) som betalas av den frånträdande parten.

5.2 Webb Online får överlåta Tjänsten till annat företag som skäligen kan förväntas iaktta de rättigheter och skyldigheter Webb Online har gentemot Kund.

§ 6 Webb Onlines ansvar

6.1 Webb Online har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation.

6.2 Webb Online utövar ingen kontroll över information eller material som finns på Kundens lagringsutrymme och Webb Online är således inte ansvarigt för direkta eller indirekta skador som uppkommit till följd av Kundens agerande eller brister på Kundens applikationer. Webb Online är inte heller skadeståndsskyldigt vid skador som uppkommer i samband med intrång i Kundens tjänst.

6.3 Webb Online ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Webb Online eller anlitad underleverantör. Webb Onlines skadeståndsskyldighet skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet från Webb Onlines sida orsakat skadan, vara begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Webb Onlines ansvarar inte för indirekt skada såsom förlust av information och inte heller för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Webb Onlines datorresurser.

6.4 Webb Online raderar inte Kundens information så länge Tjänsten är aktiv, om inte Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta samt styrkt sin identitet. Webb Online förbehåller sig dock rätten att av systemtekniska skäl flytta information till annat datamedia.

6.5 Webb Online hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL), detta för att värna om Kundens integritet. Dock har Webb Online rätt att publicera uppgifter enligt toppnivå-registrarers ”whois”-policy och att lämna ut uppgifter till myndighet som begär detta med stöd i lag.

§ 7 Kundens ansvar

7.1 Kund ansvarar gentemot Webb Online för att information som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.

7.2 Kund förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Webb Onlines system, vilka inte är avsedda för Kunden och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Tjänsten.

Kund förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod. Webb Online har rätt att stänga av Tjänsten och/eller säga upp avtalet med omedelbar verkan samt begära skadestånd om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal.

Detsamma gäller om Webb Online orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel eller tekniska störningar hänförliga till Kunden. Webb Online har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7.3 Kund förbinder sig att inte utnyttja mer än avtalad resurs. Om detta sker äger Webb Online rätt att direkt debitera Kund faktiska kostnader som detta orsakat Webb Online. Även retroaktiv debitering kan komma att ske. Webb Online äger även rätt att lägga upp ett löpande avtal med månads- eller kvartalsvis debitering för resurs och kapacitetsutnyttjande.

Kund förbinder sig även att inte utnyttja mer processorkraft eller diskkapacitet (läsningar och skrivningar till disk) än vad som anses vara rimligt. Om detta sker äger Webb Onlines rätt att direkt debitera Kund för faktiska kostnader som detta orsakat Webb Online. Även retroaktiv debitering kan komma att göras.

7.4 Om Kund skickar ut spam eller gör större utskick än vad Webb Online anser vara normalt äger Webb Online rätt att stänga av Kund omgående. Webb Onlines riktlinjer är 300 e-postmeddelanden per timme från våra IP-adresser.

7.5 Kund ansvarar över mjukvaran som är nödvändig för att utnyttja Tjänsten hos Webb Online.

7.6 Kunden ansvarar för allt material på hemsidan och domännamnet. Vid misstankar om olagligt material/bedriven verksamhet har Webb Online rätt att stänga ner Tjänsten.

7.7 Kund ansvarar för sitt eget material och filer på utrymmet. Vid förlorat eller förstört material kan en återställning göras från Webb Online. Vid återställning av backup tas en administrativ avgift ut på 950 kr per påbörjad timme.

7.8 Kund ansvarar för att uppgifter som anges vid registreringen stämmer. Om Kund använder felaktiga (falska) uppgifter vid registrering kan Webb Online kräva legitimation. Om Kund inte kan uppvisa detta äger Webb Online rätt att stänga ner Tjänsten och avsluta Kundkontot.

7.9 Kund ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Kunden.

§ 8 Administration

8.1 Kund skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos Webb Online som kan identifiera Kunden inklusive nödvändig kontaktinformation.

8.2 Det skall av webbsidorna klart framgå vilken fysisk eller juridisk person som ansvarar för sidornas publicering.

§ 9 Domännamn

9.1 Webb Online garanterar inte att domänen är registrerad förens en bekräftelse har skickats ut till kund via e-post. I fall att Webb Online misslyckas att registrera domänen erbjuds Kunden en ny registrering av ett domännamn till samma värde.

§ 10 Driftstörning

10.1 Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 11 Säkerhetspolicy / Personuppgifter

11.1 Vid beställning samtycker Kund till att samtliga personuppgifter inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden samt övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Webb Online för digitala tjänster och marknadsföring. Även för statistik och analysändamål.

§ 12 Force majeure

12.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som häri avses, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

§ 13 Tvist

13.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

§ 14 Ändringar i avtalet

14.1 Webb Online har rätt att vidta ändringar av dessa allmänna villkor med ikraftträdande 30 dagar efter att de nya allmänna villkoren har offentliggjorts och meddelats Kund. Sådan ändring får ske om det är nödvändigt på grund av tekniska skäl utanför Webb Onlines kontroll, eller på grund av lagstiftning eller andra myndighetsbeslut. Kunden har alltid rätt att säga upp avtalet till upphörande vid villkorsändringens ikraftträdande.

Dessa Villkor har fastställts den 2015.06.24 och uppdaterats senast den 2016.10.20

Logga in