Försäljningsvillkor

Gällande fr.o.m. 25 Maj 2018.

1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Webb Onlines webbsida som uppdateras i realtid. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för eventuell frakt tillkommer. Webb Online äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering. På webbsidan angivet pris gäller om inget annat särskilt överenskommits.

2. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning kan erläggas genom betalning med kontokort eller genom faktura. Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Webb Onlines bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Webb Online rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Webb Online tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Webb Online måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Webb Online.

3. Återköp

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Webb Online, företrädesvis via e-post. Returen ska meddelas Webb Online senast 14 dagar efter det att kunden köpt tjänsten.

4. Sekretess

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter enligt dataskyddsreformen GDPR i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Dina uppgifter och ditt data skickas alltid över en krypterad internetanslutning via SSL.

Allmänna villkor

Gällande fr.o.m. 25 maj 2018 Dessa tjänstevillkor för Webb Onlines Tjänster (detta “Avtal”) reglerar förhållandet mellan den person som ingår detta avtal (“Ni”) och Webb Online Stockholm (“Webb Online”). Genom att använda Tjänsten, bekräftar Ni att Ni har läst och accepterat detta Avtal och att Ni har behörighet att ingå detta avtal på kontohavarens vägnar. Parterna enas om följande.

1. Abonnemanget

Ingått avtal anses ha skett när bekräftelse utfärdas av Webb Online, beställningen är bindande. Med abonnemanget avses de tjänster som finns specificerade på orderbekräftelse och faktura. Ni kan när som helst lägga till fler tjänster i abonnemanget. Abonnemanget löper minst ett år. Därefter förlängs abonnemanget med vald abonnemangsperiod.

2. Avgifter och betalning

Fakturering sker med vald abonnemangsperiod i förskott. Har fler tjänster lagts till i abonnemanget eller om tjänster överutnyttjas så justeras priset enligt gällande prislista på nästa faktura eller med en särskild engångsfaktura beroende på belopp och faktureringsperiod. Webb Online stänger automatiskt av abonnemangets tjänster om Ni inte betalar i tid, dock ej innan minst tre skriftliga betalningspåminnelser har skickats till Er inom 15 dagar. Tjänsterna startas igen när betalning har inkommit till Webb Online. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen från förfallodagen och tills dess att betalning fullgjorts. Webb Online kan justera priser för tjänsterna utan föregående avisering.

3. Återköp

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Webb Online, företrädesvis via e-post. Returen ska meddelas Webb Online senast 14 dagar efter det att kunden köpt tjänsten. Gällande domännamn kan inte återköp ske om domän redan betalats. I och med att betalning har skett anses domänen nyttjas av innehavaren och återköpsrätten förverkats.

4. Avtalstid och uppsägning

Uppsägning av enskilda tjänster eller hela abonnemanget ska ske med en månads varsel före utgång av varje abonnemangperiod via Webb Onlines kundzon. Om Ni säger upp tjänsten sker ingen återbetalning av avgifter för den tid som Ni redan betalat för. Båda parter har rätt att skriftligen säga upp abonnemanget med omedelbar verkan om den andra parten väsentligt avviker från dessa villkor och, i den mån rättelse är möjlig, inte vidtar rättelse inom 14 dagar efter skriftlig uppmaning med hänvisning till denna bestämmelse. Detsamma gäller om part försätts i konkurs eller likvidation, är föremål för ackordsförfarande eller på annat sätt uppenbart är i obestånd.

5. Ändringar av allmänna villkor och tjänsteinnehållet

Webb Online kan ändra dessa villkor eller innehållet i tjänsten. Webb Online meddelar Er när detta sker. Om Ni inte accepterar dessa ändringar bör Ni säga upp abonnemanget med Webb Online. Fortsätter Ni att använda tjänsterna så godkänner Ni automatiskt dom nya villkoren.

6. Integritet

Vi är överens om att Ni själv är personuppgiftsansvarig om inget annat avtalats och att Webb Online är personuppgiftsbiträde vad gäller samtliga eventuella personuppgifter som Webb Online behandlar för att säkerställa skyldigheterna i detta avtal. Ni accepterar Webb Onlines personuppgiftspolicy och personuppgiftsbiträdesavtal som finns i sin helhet här (personuppgiftspolicy) och här (personuppgiftsbiträdesavtal).

7. Otillåten användning

Ni får inte använda tjänsterna i strid med gällande lagstiftning för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Webb Online äger rätt att stänga av kunder med omedelbar verkan och vidta andra rättsliga åtgärder om kundens användning strider mot dessa villkor. Detta gäller också om Ni använder tjänsterna på ett sätt som kan riskera skada Webb Online.

8. Övrigt, ansvarsbegränsning och tvistlösning

Om Webb Online förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som Webb Online inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, översvämning, inbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständlighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Webb Online ansvarar endast för skador som orsakas genom försummelse av Webb Online eller anlitad underleverantör. Webb Onlines skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för tjänsterna under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Webb Online och inkomma inom skälig tid efter det att kund märkt eller borde ha märkt grunden för kravet. Webb Online har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i tjänsterna om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Webb Online ansvarar inte för förvanskning av information p.g.a. tredje parts obehöriga intrång i Webb Onlines datorresurser. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand genom skiljeförfarande enligt svensk lag.

Dessa Villkor har fastställts den 2018-05-15 och uppdaterats senast den 2019-01-14.